Kontaktujte nás:     Contact Us Icon     | Call Us Icon +420 775 251 920

Pippy.cz
×
 x 

0
Košík
0

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Obecná ustanovení
 2. Jakost při převzetí
 3. Záruka za jakost
 4. Potvrzení v písemné formě
 5. Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění
 6. Rozsah
 7. Kontrola zásliky
 8. Uplatnění reklamace
 9. Řešení reklamace
 10. Vyřízení reklamace
 11. Všeobecná ustanovení
 12. Závěrečná ustanovení

1.Obecná ustanovení 

1.1.  Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek.

Miroslava Kajlíková neplátce DPH

IČO

DIČ

01609921

CZ7051192313

Bankovní spojení

adresa

email

telefon

Http

107-4846670217/0100

Dolní Libchava 226, 470 01 Česká Lípa

0420 775 251 920

www.pippy.cz

(dále jen „prodávající“) a informuje kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění.

1.2.  Tento reklamační řád se uplatní na právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem. Na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se použijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

1.3.  Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.4.  Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a s jeho zněním souhlasí.


2.Jakost při převzetí

2.1.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.Záruka za jakost 

3.1.  Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

3.2.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

3.3.  Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

3.4.  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.


 4.Potvrzení v písemné formě 

4.1.  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede prodávající i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

4.2.  Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se koupí věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

4.3.  Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené identifikační údaje.


5.Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění

5.1.  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.2.  Pokud kupující vytkne vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat.


6.Rozsah

6.1.  Toto právo nemá kupující u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

6.2.  Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

6.3.  Právo z vadného plnění nenáleží kupujícímu, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.4.  Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.


7.Kontrola zásilky

7.1.  Při převzetí zásilky od dopravce je kupující povinen překontrolovat stav zásilku. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, je spotřebitel povinen za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít.


8.Uplatnění reklamace  

8.1.  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

8.2.  Právo z vadného plnění se uplatňuje u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

8.3.  Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení vyžaduje kupující, datum a způsob vyřízení reklamace.

8.4.  Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a zboží prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

8.5.  Kupující zašle reklamované zboží,  včetně kopie dodacího listu, záručního listu, příp. dokladu o zakoupení zboží na adresu prodávajícího. V reklamaci kupující vytkne vadu, tj. označí vadné vlastnosti nebo popíše projev vady, a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Dále kupující uvede na jakou adresu, mu má být reklamované zboží následně zasláno.

8.6.  Právo z odpovědnosti za vady se považuje za řádně uplatněné v případě, že prodávajícímu dojde se všemi náležitostmi, uvedenými v předchozím odstavci, nejpozději v poslední den lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění; nestačí pouhé předání k přepravě v poslední den lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Adresa prodávajícího pro uplatnění reklamace je:  Miroslava Kajlíková, Dolní Libchava 226, 47001 Česká Lípa

8.7.  O přijetí reklamovaného zboží bude kupující informován, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v reklamaci.


 9.Řešení reklamace   

9.1.  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 •  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 •  na odstranění vady opravou věci,
 •  na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 •  odstoupit od smlouvy.

9.2.  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud si kupující nic nezvolí má stejná práva jako při vadném plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy.

9.3.  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

9.4.  Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9.5.  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 •  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
 •  použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 •  nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněnném stavu jednáním anebo opomenutím, anebo
 •  prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak je zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

9.6.  Neoznámí-li kupující vadu věco včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy

9.7.  Pokud nemá věc vlastnosti stanovené podle čl. 2.1 reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

9.8.  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

9.9.  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.10.  Pokud si kupující zvolí způsob řešení reklamace dodání nové věci bez vad a prodávající požadované zboží již nebude mít, umožní kupujícímu jiné řešení reklamace, a to výběr jiného zboží za stejnou kupní cenu nebo vrácení kupní ceny, resp. odstoupení od smlouvy. Jiná dohoda mezi prodávajícím a kupujícím není vyloučena.


10.Vyřízení reklamace 

10.1.  Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

10.2.  Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či ve sdělení o reklamaci. V písemné formě prodávající potvrdí provedení opravy a době jejího trvání, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

10.3. Zboží, které kupující reklamoval, bude po vyřízení reklamace kupujícímu vráceno stejným způsobem, jakým bylo do reklamace předáno, tedy bude mu odesláno na jeho adresu, kterou uvedl v reklamaci. Neposílejte reklamované zboží na dobírku - takové nebude převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího.

10.4.  Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení, bude mu účtován poplatek za uskladnění ve výši  5 Kč denně.

10.5. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.


11. Všeobecná ustanovení

11.1.  Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna ve lhůtě pro uplatnění práv z vydného plnění.

11.2.  Na práva a povinnosti neupravená v tomto Reklamačním řádu se použijí příslušná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku.

11.3.  Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad.


12. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2014. Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.pippy.cz.

V případě, že potřebujete získat jakékoliv doplňující informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat.

V České Lípě dne 24.4.2021

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!
Můžete napsat ještě 2000 znaků.