Kontaktujte nás:     Contact Us Icon     | Call Us Icon +420 775 251 920

Pippy.cz
×
 x 

0
Košík
0

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena zboží a platební podmínky
 5. Přeprava a dodání zboží
 6. Odstoupení od kupní smlouvy
 7. Práva z vadného plnění
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 9. Ochraba osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 11. Doručování korespondence
 12. Závěrečná ustanovení

1.Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy vzniklé mezi prodávajícím

Miroslava Kajlíková neplátce DPH

IČO

DIČ

01609921

CZ7051192313

bankovní spojení

adresa

e-mail

telefon

http

107-4846670217/0100

Dolní Libchava 226, 470 01 Česká Lípa

0420 775 251 920

www.pippy.cz

(dále jen "prodávající") a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.pippy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.pippy.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovaními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.7. Spotřebitelem je podle § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.8. Podnikatelem se podle § 420 občanského zákoníku rozumí:

 • ten, kdo samstatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele;
 • pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;
 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku

1.9. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanovenými občanského zákoníku a zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.10. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy prodávající uzavírá kupní smlouvy s kupujícím, který je podnikatelem. Takto vzniklé právní vztahy prodávajícího s podnikatelem se řídí kupní smlouvou a příslušnými ustanovenými občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.


2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávaní zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit podle § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o :

 • objednávaném zboží(objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující - spotřebitel vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávaní dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "POTVRDIT OBJEDNÁVKU"

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány z správné.

3.4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká, jakmile prodávající obdrží objednávku od kupujícího. Od tohoto okamžiku smí prodávající či kupující od uzavřené smlouvy odstoupit pouze ze zákonem daných důvodů nebo po vzájemné dohodě.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.8. Kupující dále podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

3.9. Kopii obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou adresu elektronické pošty kupujícího.


4.Cena zboží a platební podmínky

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.

4.2. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

4.3. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.4. Prodávající není plátcem DPH od 24.4.2021. 

Náklady na dodání

4.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále je "poštovné a balné") uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Platební podmínky

4.6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-4846670217/0100 vedeném u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen "účet prodávajícího") s uvedením variabilního symbolu, který je uvedený na faktuře.

4.7. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také poštovné a balné ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.8. V případě platby na dobírku je kupní cena spaltná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který kupující obdrží společně s údaji pro platbu emailem. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.10. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3.4.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst.1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.12. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty od 24.4.2021. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ji přiloží v tištěné podobě k dodávanému zboží.


5.Přeprava a dodání zboží

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 10 Kč (slovy: desetkorunčeských) za den. V případě, že si kupující nepřevezme zboží do 30 dnů od uskladnění, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Zaslání prostřednictvím přepravce:

5.6. Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu první následující pracovní den po připsání celkové částky na účet prodávajícího, jestliže kupující zvolil bezhotovostní převod. Jestliže kupující zvolil hotovostní způsob platby, zboží mu bude odesláno do 2 pracovních dní. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím adresy elektronické pošty kupujícího uvedené v uživatelském rozhraní či v objednávce nebo SMS, ve kterých najde kupující případný odkaz na sledování zásilky.

5.7. V případě, že zboží nebude skladem nebo se vyskytnou jiné překážky bránící dodání zboží, bude kupující neprodleně informován na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři a budou mu sděleny další informace související s jeho objednávkou.

5.8. Dodání do zahraničí (jiného než Slovenská republika) záleží na konkrétní domluvě s prodávajícím. Zájemce kontaktuje prodávajícího na jeho adresu elektronické pošty -

5.9. Platné podmínky přepravy jsou uvedené v článku doprava a platba


6.Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu. U kupní smlouvy běží lhůta ode dne převzetí zboží podle § 1829 odst.1 písm. a) občanského zákoníku. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachovaná, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího:

Miroslava Kajlíková

Dolní Libchava 226,  47001 Česká Lípa

či na adresu elektronické pošty prodávajícího .

Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít formuláře Odstoupení od kupní smlouvy volně dostupného na webových stránkách www.pippy.cz. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat číslo objednávky a číslo účtu pro vrácení peněz.

6.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zboží musí být tedy prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené v původním nepoškozeném  obalu, punčochové zboží nesmí být z hygienických důvodů vyzkoušené.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něj obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal nebo jak bude kupující písemně požadovat. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen přijaté peněžní prostředky vrátit kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odesal.

6.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, zaniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží  je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


7.Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatní kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny

Dolní Libchava 226, 47001 Česká Lípa.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s právy z vadného plnění upravuje Reklamační řád prodávajícího.


8.Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím tohoto zboží. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním zboží, má prodávající až do odevzdání zboží práva a povinnosti schovatele.

8.2. Má-li prodávající předmět koupě odeslat, odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud dopravce byl určen kupujícím, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je zboží kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

8.3. Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Neoznačí-li prodávající věc, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu věc odeslal, a určí-li ji dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji dopravce.

8.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu usatnovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


9.Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána opravněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranuosobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto infromaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv.cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11.Doručování korespondence

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to i elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.


12.Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Infromaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz .

12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování

 

adresa elektronické pošty

telefon

Miroslava Kajlíková

Dolní Libchava 226, 47001 Česká Lípa

 

+420 775 251 920

V České Lípě dne 24.4.2021

  

 

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!
Můžete napsat ještě 2000 znaků.